Pages Menu

HR

 

Chang – HR Module

           
Chang-HR เป็นโปรแกรมที่ช่วยบริหารทรัพยากรย์มนุษย์

ปัจจุบันบทบาทของ HR ถือเป็นบทบาทที่สำคัญสำหรับทุกองค์กร เพราะต้องทำงานมุ่งกลยุทธ์พร้อมกับการมุ่งถึงการได้มาซึ่งการจัดให้ระบบ การทำงานประจำวันที่ใช้อยู่มีประสิทธิภาพทันสมัย และยังสามารถใช้ระบบการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายต่างๆ ได้มากขึ้นดังนั้นในการจัดวางระบบงานโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศ เข้ามาใช้ในการทำงาน จึงถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ

อะไรเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นท้าทายมากที่สุดของงาน HR ในทุกวันนี้

การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ เพราะไม่เพียงแต่จะช่วยให้ HR เป็นอิสระจากงานด้านธุรการเท่านั้นแต่ยังช่วยยกระดับด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในองค์กร เพราะถ้ามีเทคโนโลยีเป็นเครื่องทุ่นแรง HR ก็จะสามารถแสดงบทบาททางด้านการบริหารได้มากขึ้น

การลดต้นทุนที่เกี่ยวข้อง

การบริหารจัดการบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ

ความเร็วในการทำงานทำให้สามารถสร้างขยายงานใหม่ขึ้นแทนได้หรือแลกกับการมีเวลาเหลือมากขึ้น

เพื่อตอบสนองกับความต้องการในการทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้บริษัท จึงได้พัฒนาโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์

Chang-HR หรือ โปรแกรมเงินเดือน ขึ้นมาเพื่อให้ User Friendly กับระบบการทำงานต่างๆ สามารถรองรับเงื่อนไขต่างๆ ในแต่ละระบบได้มากยิ่งขึ้นตลอดจนระบบการประมวลผลได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเหนือความคาดหมายโดยทั้งนี้มีการยกระดับ การใช้เทคนิคความรู้ทักษะความสามารถของวิชาชีพสูงขึ้นเป็นลำดับ

Chang-HR หรือ โปรแกรมเงินเดือน มีการแบ่งการทำงานตามความต้องการของลูกค้าหากลูกค้ามีความจำเป็นในการใช้งานในบางอย่างหรือไม่ได้ทำงานใน Module บางตัวท่านยังสามารถที่จะลด Cost ในการใช้โปรแกรมได้ Chang-HR ถือเป็นโปรแกรมเงินเดือนที่น่าทึ่งอีกโปรแกรมนึงเลยทีเดียว

รายงานผลการใช้งาน :

          – สำหรับใช้คำนวณเงินเดือน, ประกันสังคม, ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ให้กับพนักงานแบบอัตโนมัติ

          – สามารถเปลี่ยนอัตราภาษีที่ใช้คำนวณได้ตลอดเวลา(ตามประกาศกรมสรรพกร)

          – สามารถออกแบบฟอร์ม Payroll Slip เองได้

          – ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนปี , จำนวนเอกสาร, ติดตั้งไม่จำกัดครั้ง, ติดตั้งและใช้งานได้ง่ายดาย

ประโยชน์ที่ได้รับ :

          -ลดปัญหาของการทำงานซ้ำซ้อน, ลดกระดาษเอกสาร เพราะผู้ที่เกี่ยวของสามารถทำงานที่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้

           ทันที และข้อมูลจะถูก Update ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
-ไม่ต้องกังวลเรื่องงานประจำว่าจะต้องทำอะไรในแต่ละวัน หรือลืมดำเนินการอะไรบ้าง เพราะโปรแกรมจะเป็นผู้
ควบคุมและดูแลการทำงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้
– ผู้บริหารสามารถเข้าดูข้อมูลต่าง ๆ ได้ทันที โดยสามารถดูที่ Monitor หรือสั่งพิมพ์ได้