Pages Menu

Production

 

Chang – Production Module

Chang-Production เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การจัดการวางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น โดยการจัดสรรให้เหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพที่สามารถทำได้จริง ตามการวิเคราะห์รายละเอียดของเนื้องาน ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานะการที่เกิดขึ้นได้ในทันที ส่งผลให้การวางแผนของสต๊อกสินค้าได้ชัดเจนขึ้นด้วยการตรวจสอบการผลิตสามารถดูได้จากตารางที่ใช้ในภาพรวมของงานที่เปิดอยู่ทั้งหมด ความคืบหน้างานนั้น จะเป็นรหัสสีและแสดงให้เห็นว่างานที่อยู่ในการเตรียมความพร้อมเริ่มต้นหรือเสร็จสิ้น เวลาในการผลิตและการคาดการณ์ที่เหลืออยู่จะปรากฎขึ้นสำหรับงานที่รอการวางแผน

รายงานผลการใช้งาน :
–  แสดงรายการงานในแต่ละส่วนได้อย่างชัดเจนแบบเรียลไทม์
–  การแสดงภาพรวมเป็นแถบสี ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
–  รายงานความก้าวหน้าในการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ

ประโยชน์ที่ได้รับ :
–  เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการผลิตได้ตามเวลาจริงได้มากขึ้น
–  เพิ่มคุณภาพในการบริการให้ทันตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้น
–  สามารถทราบถึงกำลังการผลิตได้ชัดเจนขึ้น
–  สามารถเก็บเป็นสถิติในการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สูงขึ้นได้จากการเก็บข้อมูลในการปฎิบัติงานจริง